TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2006-07-10 22:55:22

df
Guest

the path

http://mychive.mysblog.com/upload/mychive/12ab.jpg

the path
where it takes
unknown and beautiful

 

2006-07-10 22:55:22

AdBot
Advertisements

#2 2006-10-12 17:29:27

df
Guest

Re: the path

http://static.flickr.com/100/267910367_1730b7635b.jpg?v=0

thâm thấp
thoảng rồi
ta hoàn tro bụi

 

#3 2006-10-16 03:49:07

df
Guest

Re: the path

http://static.flickr.com/101/270938449_dee6d13be7.jpg?v=0

nhỏ xuống
thì thầm
giọt giọt đẫm

 

#4 2006-10-26 12:55:48

df
Guest

Re: the path

http://static.flickr.com/102/279811707_1cf7fab0ab.jpg?v=0

no it is not
it is
imagination

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting