TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#21 2011-08-15 07:48:28

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

Nguyện cầu
Chúa-Phật đại bi
thương con người

Offline

 

2011-08-15 07:48:28

AdBot
Advertisements

#22 2011-08-15 07:48:33

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

người về
tay nắm níu
nghe thương

Offline

 

#23 2011-08-15 07:48:42

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

Nắm níu tay
Dùng dằng tim nhỏ
Sao nỡ bỏ nhau

Offline

 

#24 2011-08-15 07:48:48

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

xa rồi
khi quay lại
gió cũng không còn như xưa

Offline

 

#25 2011-08-15 07:48:56

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

xưa có đôi có bạn
chừ có cây có cỏ
hồi gì những đã xa?

Offline

 

#26 2011-08-15 07:49:05

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

xa tít tắp mù khơi
nắm lại nhìn chút xíu
đâu có sao

Offline

 

#27 2011-08-15 07:49:11

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

sao kia cũng đơn độc
dòng tâm thức
của kẻ đã một lần khởi

Offline

 

#28 2011-08-15 07:49:17

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

khởi chọn
hay chỉ là trò đùa
rồi cười vào thinh không?

Offline

 

#29 2011-08-15 07:49:23

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

không tức có
có tức không
sao học hoài không thuộc?

Offline

 

#30 2011-08-15 07:49:33

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

thuộc về miền tri thức
tuệ chi đó
nỗi niềm kẻ không nắm vững

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting