TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#11 2011-08-15 07:47:18

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

nguyện cầu
trời yêu thương rộng mở
tâm an lành

Offline

 

2011-08-15 07:47:18

AdBot
Advertisements

#12 2011-08-15 07:47:23

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

lành tâm
trãi rộng yêu thương
làm người

Offline

 

#13 2011-08-15 07:47:29

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

người nắm tay người
hoa lòng nở
mùa yêu thương trổ mình

Offline

 

#14 2011-08-15 07:47:36

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

mình ơi
nụ trầm hé nở
cho không một vòng tay?

Offline

 

#15 2011-08-15 07:47:45

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

tay kia tay của ngươi
ta vòng làm chi
khi tất cả chỉ là thơ?

Offline

 

#16 2011-08-15 07:47:51

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

thơ rơi thơ
trăng treo ngược mình
ta thưởng trăng

Offline

 

#17 2011-08-15 07:47:56

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

trăng chưa đủ tuổi
thưởng gì
vắt vẻo một vành gầy guộc?

Offline

 

#18 2011-08-15 07:48:02

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

gầy guộc đôi vai em
ngỡ chừng
mảnh vỡ thủy tinh

Offline

 

#19 2011-08-15 07:48:09

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

Thuỷ tinh
Lệ trào đại dương uất hận
Mất Mỵ Nương!

Offline

 

#20 2011-08-15 07:48:15

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: ba dòng chủ đề tự do giúp Nhật

Rồi như khấn
Giọt lệ chợt rơi
Niềm tin nào vuột mất.

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting