TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#1 2011-08-10 14:20:03

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

ascii haiga

r        o             w
            r       o           s             �
             r      o         s          �       
  a           r    o       s        �             e
       a       r   o     s      �         e
l         a    r  o   s   �       e
         l    a  r o s �   e
       sous la ros�e du matin
           une toile d'araign�e               
               t o i l    e
            t  o   i    l       e
         t   o     i      l           e
      t    o       i        l               e         
  t      o         i          l 
                   i
                   i
                   i
                   i
                   i
                   i
                  \O/
                 > o <
                 / " \

Linda Papanicolaou

Offline

 

2011-08-10 14:20:03

AdBot
Advertisements

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting