TRANG THƠ HAIKU TIẾNG VIỆT

quẹt ngang ngày tháng

You are not logged in.

Mến chào bạn đến cùng trang thơ haiku Việt

bashoissashikibuson

Adverts

#151 2011-08-15 19:37:41

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

ngăn ngắn ngày
mùa trôi qua con mắt đỏ
ngăn ngắn đêm

Offline

 

2011-08-15 19:37:41

AdBot
Advertisements

#152 2011-08-15 19:37:47

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

đưa tay
đếm
trở lại tuổi mà bươi

Offline

 

#153 2011-08-15 19:37:56

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

những nắm không
đút túi
mốt rồi giở ra xem

Offline

 

#154 2011-08-15 19:38:06

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

những nhánh động vô hình
chạm
rơi

Offline

 

#155 2011-08-15 19:38:10

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

không chủ thể
không bản thể
không

Offline

 

#156 2011-08-15 19:38:16

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

nhánh
chụm nhánh
kẻ đi tìm không biết mặt

Offline

 

#157 2011-08-15 19:38:21

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

đến rồi
sự ngán ngẫm
người người trốn chạy

Offline

 

#158 2011-08-15 19:38:28

kgr
ngắm trăng
Registered: 2011-03-30
Posts: 2038

Re: không tựa

những đường chắn
bước qua
đêm không mưa

Offline

 

Adverts

Board footer

Powered by FluxBB
Hosted by PunBB-Hosting